Juridische informatie

Voor de op deze website vermelde informatie geldt een vrijwaringsclausule, een copyrightvermelding, en voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens, waaronder gebruiksvoorwaarden.

Vrijwaringsclausule

De Orona Group en elk van de daartoe behorende bedrijven (hierna: ORONA) wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af voor informatie buiten deze website die niet direct door onze webmaster wordt beheerd. De op deze pagina opgenomen koppelingen dienen uitsluitend om gebruikers te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op het internet, waar zij meer informatie kunnen verkrijgen die verband houdt met de inhoud van deze website. Deze koppelingen vormen geen suggestie, uitnodiging of aanbeveling voor het bezoeken van de pagina's waarnaar ze verwijzen en ORONA is dan ook niet aansprakelijk voor het resultaat dat via dergelijke koppelingen (hyperlinks) wordt verkregen. ORONA is onder geen beding verantwoording verschuldigd aan derden voor enige directe of indirecte economische schade, verlies van klandizie of van omzet als gevolg van het gebruik van www.coopman.orona.be of domeinen die toebehoren aan de bedrijven die deel uitmaken van de Orona Group.

Copyrightvermelding

© Orona

Alle inhoud op deze website, en in het bijzonder de merken, handelsnamen, industriële ontwerpen, teksten, foto's, grafieken, logo's, iconen, software of andere tekenen van industrieel en commercieel gebruik, wordt beschermd door de industriële of intellectuele eigendomsrechten van ORONA of van derde eigenaars die toestemming hebben gegeven om op deze website te worden gebruikt. Daarom is het gebruik en/of de reproductie ervan zonder uitdrukkelijke toestemming van ORONA verboden via welk kanaal dan ook, met inbegrip van het internet en dus ook domeinnamen, sociale netwerken, websites, blogs, forums, enz.

In geen geval impliceert de toegang tot en navigatie op de website door de gebruiker de toestemming, of de - gehele of gedeeltelijke - overdracht van dergelijke rechten, noch de toekenning van een recht of aanspraak op rechten inzake de bewerking, wijziging, verwerking, reproductie, distributie of openbare communicatie van de inhoud zonder de uitdrukkelijke toestemming van ORONA of de desbetreffende eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens

Orona verbindt zich ertoe om de privacy van de gebruiker te respecteren. Daarom heeft Orona de wettelijk vereiste beschermingsniveaus van persoonsgegevens aangenomen, in overeenstemming met Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Daarnaast probeert Orona alle aanvullende technische beschermingsmiddelen aan te wenden die binnen zijn bereik liggen.

De verschillende websites van de Orona-bedrijven kunnen 'cookies' gebruiken wanneer gebruikers hun pagina's bezoeken. Met deze 'cookies' worden de browser, de taal die is gekozen om op de website te surfen en andere door de gebruiker ingestelde elementen herkend. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat hij een melding krijgt bij het ontvangen van de 'cookies' en, indien gewenst, de installatie ervan op zijn harde schijf te voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie hierover.

In de regel moet via een formulier persoonlijke informatie worden verstrekt om contact op te nemen met Orona. Hiervoor verstrekt Orona informatie over de doelstellingen van en middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en wordt de toestemming van de belanghebbende gevraagd om deze gegevens te verwerken. Zo wordt de conformiteit van de dienst of inhoud met het privacybeleid gewaarborgd, dat het volgende omvat:

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring zet Orona zijn beleid uiteen voor het gebruik van de door u verstrekte informatie:

'Verantwoordelijk voor de verwerking'

De verschillende bedrijven die deel uitmaken van Orona handelen als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die u aan elk van hen verstrekt. Het contactadres voor vragen of klachten over gegevensbescherming is: gdpr@orona-group.com

'Doel'

Bij Orona verwerken we de informatie die door belanghebbende personen wordt verstrekt met een ​​specifiek doel. De volgende handelingen maken deel uit van de specifieke doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt: het beheren van de verstrekte informatie die onze klanten vragen, het beheer van de betaling en de inning van de facturen, het beheer van het onderhoud van geïnstalleerde apparatuur, belanghebbenden producten en diensten aanbieden die hen zou kunnen interesseren enz.

Indien u de website hebt gebruikt om uw cv te verzenden via het hiervoor voorziene formulier, verwerken wij de informatie die u ons verstrekt om uw kandidatuur voor de selectieprocedures van de vacante functies bij Orona te beheren.

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van de verstrekte persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het doel van de verwerking, en om te kunnen voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften die van toepassing zijn in elk afzonderlijk geval.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor verdere verwerking anders dan aanvankelijk aangegeven, zonder voorafgaande toestemming van de belanghebbende.

De persoonsgegevenscategorieën die Orona behandelt, zijn:

 • Identificatiegegevens
 • Academische en professionele gegevens
 • Gegevens met commerciële informatie

In de regel worden gegevens van bijzondere categorieën niet verwerkt. Indien dit type gegevens noodzakelijk zou zijn voor de uit te voeren verwerking, wordt voorafgaand aan de verwerking toestemming gevraagd van de belanghebbende en zullen de specifieke beveiligingsmaatregelen worden aangenomen die daarvoor zijn voorzien.

'Rechtsgeldigheid'

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens is de wederzijdse instemming van beide partijen. Indien de uit te voeren verwerking dit vereist, wordt een dienstencontract opgesteld, waarvan de uitvoering de rechtsgrondslag vormt voor de verwerking van de gegevens die worden vermeld in de eerder aangeboden opgave in overeenstemming met de daarin opgenomen algemene voorwaarden.

'Ontvangers'

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden, behalve indien wettelijke verplicht. Indien een dergelijke mogelijkheid wordt overwogen, vraagt Orona om uw toestemming.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Orona-bedrijven voor interne administratieve doeleinden. Orona beschikt over bindende bedrijfsvoorschriften die in overeenstemming zijn met de EU-verordening 2016/679 voor de verwerking van persoonsgegevens die in alle Orona-bedrijven worden toegepast.

'Rechten'

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen op de vraag of Orona persoonsgegevens over hen verwerkt of niet.

Belanghebbende personen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede om correctie van onjuiste gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om verwijdering te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden om de beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval we ze alleen bewaren voor de indiening of verdediging van klachten.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Orona stopt met het verwerken van de gegevens, behalve op dwingende en legitieme gronden, of de indiening of verdediging van mogelijke klachten.

Belanghebbenden hebben het recht om te verzoeken dat de gegevens die door Orona worden bewaard, worden overgedragen aan een andere partij die verantwoordelijk is voor de verwerking. Orona maakt deze overdraagbaarheid mogelijk door overdraagbare gegevensformaten te gebruiken, zolang dit technisch mogelijk is of geen onevenredige inspanning vergt.

Iedereen die deze rechten wil uitoefenen, kan een e-mail sturen naar gdpr@orona-group.com. Zodra het verzoek is ontvangen, wordt de belanghebbende op de hoogte gebracht van de vereiste documenten die moeten worden ingevuld om deze rechten uit te oefenen, en worden de vereiste formulieren en modellen ter beschikking gesteld.

Indien toestemming is verleend voor een specifiek doel, hebben de belanghebbenden het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan aan te tasten.

Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, in het bijzonder wanneer zij geen genoegdoening hebben gekregen bij de uitoefening van hun rechten.

'Veiligheid'

Orona heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om de vereiste persoonsgegevens die worden aangewend voor de verwerking ervan te beschermen en heeft alle beschikbare technische en organisatorische middelen en maatregelen genomen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de persoonsgegevens die aan Orona worden verstrekt, te voorkomen.

Het netwerk van websites, in het domein orona.es, biedt links naar websites van derden. Aangezien er geen controle is over dergelijke links, raden we u aan hun praktijken inzake privacy zorgvuldig te lezen.

Over de door www.coopman.orona.be aangeboden diensten en inhoud.

Via ORONA worden drie soorten diensten aangeboden:

 • Informatiediensten die burgers, media, bedrijven, het openbaar bestuur en andere overheidsfunctionarissen eenvoudige en effectieve toegang bieden tot informatie om de transparantie en inzichtelijkheid van het beleid en de activiteiten van ORONA te vergroten.
 • Interactieve communicatiediensten die een beter contact met burgers, de media, bedrijven, maatschappelijke en overheidsorganisaties mogelijk maken en daarmee de mogelijkheid bieden om vragen te stellen over het beleid en de initiatieven van ORONA.
 • Transactiediensten die toegang bieden, via het besloten deel van de site, tot alle basistransacties, zoals financiële activiteiten, personeel, inschrijvingen, aanmelding voor cursussen of congressen, aanvragen of kopen van documenten, etc.

Gebruiksvoorwaarden

 • Het gebruik van de website www.coopman.orona.be is onderhevig aan de in deze juridische informatie opgenomen regels. Door de website te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden.
 • De website www.coopman.orona.be en alle inhoud is eigendom van ORONA, ingeschreven in het Register van Coöperaties van het Ministerie van Werkgelegenheid onder nr. 11.043, en ingeschreven in deel III van het Register van Coöperaties van het Baskisch Register van Coöperaties op folio 321, registratienummer 87.1.271, vermelding 11, en met het e-mailadres orona@orona.es.
 • De website www.coopman.orona.be mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxporteerd voor commerciële of andere doelen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf.
 • Wijziging van de inhoud of het gebruik ervan voor andere doeleinden geldt als inbreuk op het copyright en andere gedeponeerde handelsmerken.
 • Uit juridische overwegingen kan en moet ORONA conform de Spaanse wetgeving alle vereiste informatie verstrekken aan de bevoegde instanties indien een gerechtelijk bevel is uitgegaan, dat alleen wordt toegestaan als een rechter het sterke vermoeden heeft dat een gebruiker illegale activiteiten heeft uitgevoerd. In dergelijke gevallen, en met het oog op medewerking met justitie, kan ORONA informatie vastleggen en aan de politie verstrekken (na overlegging van het wettelijk vereiste gerechtelijke bevel) over het IP-adres van een gebruiker, evenals de exacte verbindingstijd, gebruikersnamen en wachtwoorden, en overige gegevens. In alle gevallen geldt dat IP-adressen en verbindingstijden alleen worden vastgelegd voor diensten waarbij het vermoeden bestaat dat een gebruiker de wet overtreedt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., een Delaware bedrijf met maatschappelijke zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californie), CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Google Analytics gebruikt 'cookies', kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die de cookies genereren over het gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit te maken en andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik te leveren. Google kan deze informatie ook doorsturen naar derden indien dit wettelijk vereist is of wanneer deze informatie door derden voor Google wordt verwerkt. Google koppelt uw IP-adres niet aan enige andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende optie te selecteren. Als u dat echter doet, kunt u wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website benutten. Door deze site te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google, volgens de bovenstaande voorwaarden en voor de vermelde doeleinden.